СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА на 8 септември 2021

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА на 8 септември 2021

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” ДБТ - Добрич
2051 Библиотекар Висше / Библиотечно-информационни науки и 2 архивистика,Професионален колеж / Библиотечно- продукти и програми 2023 Учител, теоретично обучение Висше / Електротехника, електроника и автоматика 1 (Електроснабдяване и електрообзавеждане на Офис пакет и интернет 2024 Учител, теоретично обучение Висше / Електротехника, електроника и 1 автоматика,Висше / Комуникационна и компютърна Офис пакет и интернет 2022 Учител, практическо обучение Висше / Електротехника, електроника и 1 автоматика,Висше / Комуникационна и компютърна Офис пакет и интернет 1662 Фелдшер Висше / Здравни грижи 1 1846 Учител, общообразователен учебен Висше / Математика (Математика и Физика) 1 предмет в гимназиален етап WORD, интернет 1661 Лекар Висше / Медицина 6 2049 Учител в група за целодневна организация Висше / Педагогика (Информационни технологии) Английски 1 на учебния ден I-IV MS OFFICE, УЧЕБНИ ПРОГРАМИ 2003 Учител, начален етап на основното Висше / Педагогика (НУП) Английски 1 образование (I-IV клас) Windows, MS Word, Excel, Internet 2050 Учител на деца с умствена изостаналост Висше / Педагогика (Специална педагогика) 1 MS OFFICE, УЧЕБНИ ПРОГРАМИ 2041 Педагогически съветник Висше / Педагогика (Учител общообразователен 1 предмет) 2048 Учител в група за целодневна организация Висше / Педагогика (Учител по общообразователен 1 на учебния ден V-VI предмет- БЕЛ/Математика) Учебни програми 2002 Учител, общообразователен учебен Висше / Педагогика на обучението по ... (Българска 1 предмет в гимназиален етап филология) MS Office и електронни 2026 Старши учител, общообразователен учебен Висше / Педагогика на обучението по ... (Българска 1 предмет в гимназиале филология; Български език и литература) Windows, MS Word, Excel, Internet, 2040 Старши учител, общообразователен учебен Висше / Педагогика на обучението по ... (Георгафия и 1 предмет в гимназиале икономика, Биология и здравно образование) 2039 Учител, практическо обучение Висше / Педагогика на обучението по ... (Двигатели с 1 вътрешно горене или транспортна техника и технологии 1981 Учител, общообразователен учебен Висше / Педагогика на обучението по ... (Философия) 1 предмет в гимназиален етап Windows, MS Word, Excel, Internet 1845 Учител, общообразователен учебен Висше / Философия 1 предмет в гимназиален етап WORD, интернет 2029 Помощник-директор, учебната дейност Висше / Хранителни технологии (Инженер, учител по 1 професионална подготовка) Windows, MS Word, Excel, Internet, 2030 Учител, практическо обучение Висше / Хранителни технологии (Кетъринг) 1 Windows, MS Word, Excel, Internet, 1931 Гладач Начално,Основно 5 1965 Работник, сглобяване на детайли Основно 5 1935 Работник, сглобяване на детайли Основно 2 08 септември 2021 г. 1904 Монтажник, стоманобетонни конструкции и Основно 1 изделия 1785 Работник, животновъд Основно,Без образование 1 1946 Санитар Основно,Начално 1 1941 Оператор, селскостопански машини Основно,Професионална квалификация / Моторни 1 превозни средства, кораби и въздухоплавателни 1709 Машинен оператор, обувно производство Основно,Средно 1 2001 Шлосер Основно,Средно / Машиностроене, металообработване 2 и металургия 2017 Образователен медиатор Средно 1 Windows, MS Word, Excel, Internet, 1911 Обслужващ, магазин Средно 3 1947 Гледач,служебни животни Средно 1 2018 Образователен медиатор Средно 1 Windows, MS Word, Excel, Internet, 1588 Продавач-консултант Средно 3 Windows, MS Word, Excel, Internet 1945 Снабдител, доставчик Средно 1 1882 Кредитен специалист, банка Средно 1 1601 Птицевъд Средно / Ветеринарна медицина,Средно / 2 Растениевъдство и животновъдство 1748 Монтажник, хладилни и климатични Средно / Електротехника и енергетика 3 инсталации 1926 Стоковед Средно / Икономически науки,Висше / Икономика 1 Складови пеограми 1600 Шлосер Средно / Машиностроене, металообработване и 1 металургия 1999 Монтажник Средно / Машиностроене, металообработване и 1 металургия,Средно 1964 Монтьор, земеделски машини Средно / Моторни превозни средства, кораби и 1 въздухоплавателни средства (Монтьор ССМ),Основно 1934 Машинен оператор, шиене на обувки Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, 2 обувки и кожи,Основно 1933 Крояч, обувни изделия Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, 2 обувки и кожи,Основно 2052 Шивач Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, 4 обувки и кожи,Основно 1967 Крояч, обувни изделия Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, 6 обувки и кожи,Основно 1966 Машинен оператор, шиене на обувки Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, 6 обувки и кожи,Основно 1932 Счетоводител, оперативен Средно / Счетоводство и данъчно облагане 1 (Икономическо),Висше / Икономика (Счетоводство и MS, Word, Excel, Power Point и 1878 Лаборант Средно / Химия,Висше / Химически науки 1 08 септември 2021 г. 1901 Технически секретар Средно,Висше Английски 1 Интернет и Office пакет 2036 Офис мениджър Средно,Висше / Икономика Английски, Немски 1 Windows, MS Word, Excel, Internet 2032 Животновъд Средно,Основно 1 2038 Образователен медиатор Средно,Основно 1 MS, Word, Excel, Power Point 1757 Работник, правене на колбаси Средно,Основно 2 1903 Заварчик Средно,Професионална квалификация (Заварчик) 3 1817 Шивач, мъжко/дамско облекло Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, 5 облекло, обувки и кожи Филиал Балчик 140 Учител, общообразователен учебен Висше / Педагогика (Учтител по руски език) Руски 1 предмет в прогимназиален ет интернет, приложни програми, 132 Шивач Основно 4 141 Образователен медиатор Средно 1 Офис пакет 138 Техник, механик Средно / Електротехника и енергетика 1 Филиал Крушари 39 Учител, начален етап на основното Висше 1 образование (I-IV клас) Mikrosoft Word, Internet 36 Учител, ресурсен Висше / Педагогика (РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ) 1 INTERNET, Mikrosoft Word 38 Учител, общообразователен учебен Висше / Педагогика на обучението по ... (Преподавател в 1 предмет в прогимназиален ет начален етап на обучение/математика и Базови и специфични 37 Образователен медиатор Основно,Средно Турски 1 WORD, INTERNET
08 септември 2021 г. А.Й.
dobrichnews.com