СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА на 7 септември 2021

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА на 7 септември 2021

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” ДБТ - Добрич
2011 Учител в група за целодневна организация Висше (НУП) 1 на учебния ден I-IV Windows, MS Word, Excel, Internet, 2023 Учител, теоретично обучение Висше / Електротехника, електроника и автоматика 1 (Електроснабдяване и електрообзавеждане на Офис пакет и интернет 2022 Учител, практическо обучение Висше / Електротехника, електроника и 1 автоматика,Висше / Комуникационна и компютърна Офис пакет и интернет 2024 Учител, теоретично обучение Висше / Електротехника, електроника и 1 автоматика,Висше / Комуникационна и компютърна Офис пакет и интернет 1662 Фелдшер Висше / Здравни грижи 1 1846 Учител, общообразователен учебен Висше / Математика (Математика и Физика) 1 предмет в гимназиален етап WORD, интернет 1661 Лекар Висше / Медицина 6 2012 Учител, начален етап на основното Висше / Педагогика (НУП) 1 образование (I-IV клас) Windows, MS Word, Excel, Internet, 2003 Учител, начален етап на основното Висше / Педагогика (НУП) Английски 1 образование (I-IV клас) Windows, MS Word, Excel, Internet 2041 Педагогически съветник Висше / Педагогика (Учител общообразователен 1 предмет) 2010 Учител в група за целодневна организация Висше / Педагогика на обучението по ... (БЕЛ, Българска 1 на учебния ден V-VI филология) Windows, MS Word, Excel, Internet, 2004 Учител, общообразователен учебен Висше / Педагогика на обучението по ... (Българска 1 предмет в прогимназиален ет филология) 2002 Учител, общообразователен учебен Висше / Педагогика на обучението по ... (Българска 1 предмет в гимназиален етап филология) MS Office и електронни 2026 Старши учител, общообразователен учебен Висше / Педагогика на обучението по ... (Българска 1 предмет в гимназиале филология; Български език и литература) Windows, MS Word, Excel, Internet, 2040 Старши учител, общообразователен учебен Висше / Педагогика на обучението по ... (Георгафия и 1 предмет в гимназиале икономика, Биология и здравно образование) 2039 Учител, практическо обучение Висше / Педагогика на обучението по ... (Двигатели с 1 вътрешно горене или транспортна техника и технологии 2031 Учител, общообразователен учебен Висше / Педагогика на обучението по ... (Математика и 1 предмет в прогимназиален ет физика) Windows, MS Word, Excel, Internet, 2021 Учител, общообразователен учебен Висше / Педагогика на обучението по ... (Математика) Английски 1 предмет в прогимназиален ет MS, Word, Excel, Power Point 2009 Учител, начален етап на основното Висше / Педагогика на обучението по ... (НУПЧЕ- Английски 1 образование (I-IV клас) Англисйки език, английска филология) Windows, MS Word, Excel, Internet, 1981 Учител, общообразователен учебен Висше / Педагогика на обучението по ... (Философия) 1 предмет в гимназиален етап Windows, MS Word, Excel, Internet 1845 Учител, общообразователен учебен Висше / Философия 1 предмет в гимназиален етап WORD, интернет 2029 Помощник-директор, учебната дейност Висше / Хранителни технологии (Инженер, учител по 1 професионална подготовка) Windows, MS Word, Excel, Internet, 2030 Учител, практическо обучение Висше / Хранителни технологии (Кетъринг) 1 Windows, MS Word, Excel, Internet, 07 септември 2021 г. 1931 Гладач Начално,Основно 5 1935 Работник, сглобяване на детайли Основно 2 1904 Монтажник, стоманобетонни конструкции и Основно 1 изделия 1965 Работник, сглобяване на детайли Основно 5 1785 Работник, животновъд Основно,Без образование 1 1946 Санитар Основно,Начално 1 1941 Оператор, селскостопански машини Основно,Професионална квалификация / Моторни 1 превозни средства, кораби и въздухоплавателни 1709 Машинен оператор, обувно производство Основно,Средно 1 2001 Шлосер Основно,Средно / Машиностроене, металообработване 2 и металургия 2008 Образователен медиатор Професионална квалификация (обазователен Турски 1 медиатор),Основно,Средно MS Office 2017 Образователен медиатор Средно 1 Windows, MS Word, Excel, Internet, 1911 Обслужващ, магазин Средно 3 1947 Гледач,служебни животни Средно 1 2028 Образователен медиатор Средно Турски 1 2018 Образователен медиатор Средно 1 Windows, MS Word, Excel, Internet, 1945 Снабдител, доставчик Средно 1 1588 Продавач-консултант Средно 3 Windows, MS Word, Excel, Internet 1882 Кредитен специалист, банка Средно 1 1601 Птицевъд Средно / Ветеринарна медицина,Средно / 2 Растениевъдство и животновъдство 1748 Монтажник, хладилни и климатични Средно / Електротехника и енергетика 3 инсталации 1926 Стоковед Средно / Икономически науки,Висше / Икономика 1 Складови пеограми 1600 Шлосер Средно / Машиностроене, металообработване и 1 металургия 1999 Монтажник Средно / Машиностроене, металообработване и 1 металургия,Средно 1964 Монтьор, земеделски машини Средно / Моторни превозни средства, кораби и 1 въздухоплавателни средства (Монтьор ССМ),Основно 1966 Машинен оператор, шиене на обувки Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, 6 обувки и кожи,Основно 1967 Крояч, обувни изделия Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, 6 обувки и кожи,Основно 07 септември 2021 г. 1933 Крояч, обувни изделия Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, 2 обувки и кожи,Основно 1934 Машинен оператор, шиене на обувки Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, 2 обувки и кожи,Основно 1932 Счетоводител, оперативен Средно / Счетоводство и данъчно облагане 1 (Икономическо),Висше / Икономика (Счетоводство и MS, Word, Excel, Power Point и 1878 Лаборант Средно / Химия,Висше / Химически науки 1 1901 Технически секретар Средно,Висше Английски 1 Интернет и Office пакет 2036 Офис мениджър Средно,Висше / Икономика Английски, Немски 1 Windows, MS Word, Excel, Internet 2038 Образователен медиатор Средно,Основно 1 MS, Word, Excel, Power Point 2032 Животновъд Средно,Основно 1 1757 Работник, правене на колбаси Средно,Основно 2 1903 Заварчик Средно,Професионална квалификация (Заварчик) 3 1792 Оператор, въвеждане на данни Средно,Средно / Други неопределени специалности 2 MS OFFICE 1817 Шивач, мъжко/дамско облекло Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, 5 облекло, обувки и кожи 1805 Продавач-консултант Средно,Средно / Търговия на едро и дребно 5 Филиал Балчик 140 Учител, общообразователен учебен Висше / Педагогика (Учтител по руски език) Руски 1 предмет в прогимназиален ет интернет, приложни програми, 132 Шивач Основно 4 135 Образователен медиатор Средно 1 138 Техник, механик Средно / Електротехника и енергетика 1 Филиал Крушари 39 Учител, начален етап на основното Висше 1 образование (I-IV клас) Mikrosoft Word, Internet 35 Образователен медиатор Висше / Педагогика 1 Word и Internet 36 Учител, ресурсен Висше / Педагогика (РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ) 1 INTERNET, Mikrosoft Word 38 Учител, общообразователен учебен Висше / Педагогика на обучението по ... (Преподавател в 1 предмет в прогимназиален ет начален етап на обучение/математика и Базови и специфични 37 Образователен медиатор Основно,Средно Турски 1 WORD, INTERNET
07 септември 2021 г. А.Й.
dobrichnews.com