Медицински кадри за Министерство на отбраната набира чрез Бюро по труда

Медицински кадри за Министерство на отбраната набира чрез Бюро по труда

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” - ДОБРИЧ

разполага с информация за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, които се заемат чрез конкурс.

Длъжностите за офицери са за лекари /магистри/, а за старши сержанти за медицински сестри.

Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:

1. Да притежават образование, съответстващо на изискването на длъжността;
2. Да не са по-възрастни от 40 години за длъжностите за офицери и 33 години за длъжностите за сержанти;
3. Да са годни и психологично пригодни за военна служба;
4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
5. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
6. Да са граждани на Р България и да нямат друго гражданство;
7. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание “уволнение”;
8. Да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната.

Набират се кандидати за медицински пунктове във военните формирования в
София, Бургас, Варна, Пловдив, Стара Загора и Плевен.


Образци от формулярите и подробностите за кандидатстване са изложени в Областен военен отдел - Добрич, ул. “Добруджа” № 4, ет.4, тел. 058/664 764

Крайният срок за набиране на кандидати е
15 април 2016 година.


За информация може да се ползват и сайтовете на Централно военно окръжие www.comd.bg
и Министерство на отбраната www.mod.bg