СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЛАДЕЖКА ТРУДОВА БОРСА И ЗА КАДРИ В ТУРИЗМА

СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЛАДЕЖКА ТРУДОВА БОРСА И ЗА КАДРИ В ТУРИЗМА

На 30.03.2017 година във фоайето на ВУ „Международен колеж” гр. Добрич се проведе специализирано младежка трудова борса в участие на работодатели от сферата на туризма, хотелиерството и ресторантьорството, организирана от Агенцията по заетостта, Дирекция „Регионална служба по заетостта” – Варна и Дирекция „Бюро по труда” – Добрич.
Основна цел на организаторите е осъществяване на пряк контакт между двете страни на пазара на труда за постигане на трудова заетост на търсещите работа лица и задоволяване на потребностите от работна ръка на работодателите.
Борсата бе открита от г–н Васил Сивков – директор на Дирекция “Бюро по труда” – Добрич

Гости на събитието бяха г-н Сали Феим зам. Областен управител на област Добрич и г-жа Росица Йорданова – зам.кмет на Община Добрич. Присъстваха също г-н Димитър Димитров – председател на Асоциацията на хотелиерите и ресторантьорите за Североизточна България, Маргарита Ефтимова - председател на СРС на КТ „Подкрепа” – Добрич, г- жа Мария Кирилова представител на КРИБ, представители на местни и централни медии. Настоящото мероприятие се реализира със съдействието и активното участие на „Кариерен център по ориентиране към РУ на МОН – партньори по Споразумението за реализиране на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014 – 2020 г., „Кариерен център” към ВУМ – партньори по Споразумението с Висшите учебни заведения и Младежки център Добрич.
В специализираната борса взеха участие около 90 представители на 38 работодатели, от които 23 обявиха 635 свободни работни места. Осем от работодателите бяха обявили предваритерно / в рамките на м.март/ своите работни места и използваха трудовата борса за да се срещнат с потенциални кандидати и да направят подбор.Останалите 7 работодатели имат одобрени заявки по различни схеми на ОПРЧР и присъстваха на събитието по същата причина. На борсата участваха и представители на Военно окръжие Добрич, както и на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Добрич.
По-голям брой работни места обявиха фирмите „Албена” АД, „Бялата лагуна” АД, „ХМК”ЕООД, ”Дабълтрий Варна” ЕАД, „Ривиера” АД, и др. Всички работодатели показаха висока степен на удовлетвореност и споделиха, че подобни трудови борси са добро решение за работодателите, търсещи работници в сферата на туризма и туристическото обслужване.
Трудовата борса постигна изцяло предназначението си и се превърна в място на пряко свободно договаряне на работодатели и търсещи работа лица. Оформени бяха щандове за попълване на автобиографии, където специалисти от Дирекция “Бюро по труда” – Добрич и младежки медиатори, оказаха методическа помощ и пряко съдействие на търсещите работа лица при изготвяне на автобиографии и заявления за започване на работа. Около 350 посетители се възползваха от предоставената възможност.
Оформено бе и пространство за самоинформиране, състоящо се от табла и видео стена. Като допълнителна информация бяха предоставени и рекламни материали.
Трудовата борса посетиха около 500 лица с подходяща квалификация лица, като над 200 от тях бяха младежи. Сред тях бяха и курсисти, включени в обучение по партньорски проекти, ученици оп професионалните гимназии в Добрич, студенти.